10.10.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ