10.03.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ