11.12.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ