10.07.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ